de besloten vennootschap Wessels schoonmaakdiensten B.V.

De algemene verkoopvoorwaarden

Home 9 De algemene verkoopvoorwaarden
KvK-nummer: 78709520, gevestigd te 7602 KR

Almelo, Bedrijvenpark Twente Noord 36, gedeponeerd op 30 september 2020 ter griffie van de rechtbank Overijssel, zittingsplaats Almelo onder nummer 26/2020.

 

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

– “Consument”: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep;
– “Aflevering”: het feitelijk ter beschikking stellen van de te leveren zaken aan de koper/opdrachtgever;
– “Bedenktijd”: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
– “Herroepingsrecht”: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
– “Koper”: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, de wederpartij van Wessels schoonmaakdiensten;
– “Schriftelijk”: hieronder wordt mede verstaan per fax, sms, WhatsApp of e-mail;
– “Object”: het schoon te maken of schoon te houden gebouw, schip, bus, sanitair etc.
– “Opdrachtgever”: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, de wederpartij van Wessels schoonmaakdiensten;
– “Opdrachtnemer”: besloten vennootschap Wessels schoonmaakdiensten B.V., de gebruiker van deze algemene voorwaarden;
– “Overeenkomst op afstand”: een overeenkomst waarbij in het kader van een door verkoper georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
– “Schoonmaakschema”: een werkomschrijving van door Wessels schoonmaakdiensten te verrichten werkzaamheden, mogelijk met vermelding van locatie, ruimte, tijd en frequentie van nader omschreven en uit te voeren werkzaamheden;
– “Techniek voor communicatie op afstand”: een middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en verkoper gelijktijdig en zelf in dezelfde ruimte zijn samengekomen
– “Verkoper”: besloten vennootschap Wessels schoonmaakdiensten B.V., de gebruiker van deze algemene voorwaarden;
– “Wessels schoonmaakdiensten”: een handelsnaam van besloten vennootschap Wessels schoonmaakdiensten B.V.

Artikel 2 – Identiteit van de Verkoper

Verkoper is besloten vennootschap Wessels schoonmaakdiensten B.V., gevestigd te 7602 KR Almelo, Bedrijvenpark Twente Noord 36, gebruikmakend van het internetadres:

www.wesselsschoonmaak.nl
Telefoon: 0546-867499
E-mailadres: info@wesselsschoonmaak.nl
KVK-nummer: 78709520
BTW-/indificatienummer: NL 861 503 004 B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij Wessels schoonmaakdiensten als verkoper, leverancier van zaken of dienstverlener optreedt. De toepasselijkheid van door de koper/opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 4 – Offertes en totstandkoming van een dienstverleningsovereenkomst

1. Tussen Wessels schoonmaakdiensten en de koper/opdrachtgever komt een overeenkomst tot stand, zodra Wessels schoonmaakdiensten de opdracht van de koper/opdrachtgever schriftelijk heeft bevestigd, dan wel een begin met de uitvoering daarvan heeft gemaakt.

2. De inhoud van de overeenkomst blijkt uit de overeenkomst of, bij ontbreken daarvan, uit de offerte alsmede uit het bij de overeenkomst/offerte horende schoonmaakschema.

Artikel 5 – Offertes en totstandkoming van een koopovereenkomst

1. Alle door verkoper gemaakte offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte of aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, dan heeft verkoper het recht het aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten van verzending en administratie, tenzij anders is aangegeven.

3. De offertes zijn mede gebaseerd op de informatie die door de koper is verstrekt. Koper staat ervoor in dat naar beste weten alle essentiële en juiste informatie voor de opzet en uitvoering van de overeenkomst aan verkoper is verstrekt.

4. Een samengestelde prijsopgave verplicht verkoper niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

5. Aan aanbiedingen en offertes kunnen niet automatisch rechten worden ontleend voor toekomstige opdrachten.

Artikel 6 – Aflevering

1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt aflevering aan het adres van koper.

2. De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze aan hem worden afgeleverd. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructie, noodzakelijk voor de aflevering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in elk geval opslagkosten en eventuele vervoerskosten, verschuldigd zijn.

Artikel 7 – Herroepingsrecht

1. Bij de aankoop van producten middels een Overeenkomst op afstand heeft consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 30 (dertig) dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de verkoper bekend gemaakte vertegenwoordiger.

2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de verkoper retourneren, conform de door de verkoper verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

3. Nadere instructies zijn aan te treffen op de website www.wesselsschoonmaak.nl onder “webshop”.

Artikel 8 – Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal verkoper dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 9 – Uitsluiting herroepingsrecht

1. Indien de koper/opdrachtgever consument is, die niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door verkoper alleen worden uitgesloten indien verkoper dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2. Uitsluiting van dat herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door verkoper tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel kunnen bederven of verouderen;

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de ondernemer geen invloed heeft;

f. voor audio- en video-opname en computersoftware waarvan de consument een verzegeling heeft verbroken.

Artikel 10 – Levertijd

Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering dient de koper/opdrachtgever Wessels schoonmaakdiensten derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 11 – Deelleveringen

Het is Wessels schoonmaakdiensten toegestaan verkochte zaken in gedeelten af te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden afgeleverd, is Wessels schoonmaakdiensten bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren. Door Wessels schoonmaakdiensten verkochte en geleverde zaken voldoen aan de gebruikelijke technische eisen en normen. Alle andere of verder gaande technische eisen die door de koper aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normale eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de koper nadrukkelijk te worden gemeld.

Artikel 12 – Monsters, modellen en voorbeelden

Indien door Wessels schoonmaakdiensten een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

Artikel 13 – Uitvoering van de overeenkomst (dienstverlening)

1. Wessels schoonmaakdiensten zal bij de uitvoering van de overeenkomst de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.

2. De werkzaamheden zullen overeenkomstig het schoonmaakschema worden uitgevoerd.

3. De werkzaamheden zullen uitsluitend worden uitgevoerd op werkdagen – niet zijnde Christelijke of Nationale Feestdagen – van maandag tot en met vrijdag, tenzij anders overeengekomen. In het geval bijzondere omstandigheden zulks noodzakelijk maken, naar het oordeel van de opdrachtgever dan wel naar het oordeel van Wessels schoonmaakdiensten, kan in overleg en bij wijze van uitzondering daarvan worden afgeweken.

4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit volgens Wessels schoonmaakdiensten vereist, heeft Wessels schoonmaakdiensten het recht bepaalde werkzaamheden door, door haar aan te wijzen (rechts)personen, waaronder ook derden worden begrepen, te doen uitvoeren.

5. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Wessels schoonmaakdiensten aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Wessels schoonmaakdiensten worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Wessels schoonmaakdiensten zijn verstrekt, heeft Wessels schoonmaakdiensten het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens de met de opdrachtgever overeengekomen tarieven, of bij gebreke daarvan de volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

6. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat het object op de overeengekomen dagen en/of tijdstippen waarop Wessels schoonmaakdiensten haar werkzaamheden dient te verrichten, ongehinderd beschikbaar en toegankelijk is voor die werkzaamheden. Indien het object op die overeengekomen dagen en/of tijdstippen niet ongehinderd beschikbaar en/of toegankelijk is voor die werkzaamheden, heeft Wessels schoonmaakdiensten het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens de met de opdrachtgever overeengekomen tarieven, of bij gebreke daarvan de volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

7. Wessels schoonmaakdiensten is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Wessels schoonmaakdiensten is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar was of behoorde te zijn.

8. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Wessels schoonmaakdiensten de uitvoering van die onderdelen, die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 14 – Contractduur; uitvoeringstermijn (dienstverlening)

1. De dienstverleningsovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van twee jaar en wordt vervolgens telkens stilzwijgend verlengd met eenzelfde termijn van een jaar, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen tegen het einde van de looptijd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Is binnen de looptijd van deze overeenkomst voor de voltooiing van specifieke werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Wessels schoonmaakdiensten zal niet in verzuim zijn dan nadat zij schriftelijk in gebreke is gesteld na afloop van de voor bedoelde termijn en haar daarbij een redelijke termijn voor nakoming is gesteld die onbenut is verstreken.

Artikel 15 – Wijzigingen in de te leveren zaken

Wessels schoonmaakdiensten is bevoegd zaken te leveren die afwijken van hetgeen is overeengekomen, indien het betreft wijzigingen in de te leveren zaken, de verpakking of bijbehorende documentatie welke vereist zijn om te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften of indien het betreft geringe wijzigingen van de zaak die een verbetering betekenen.

Artikel 16 – Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2. Wessels schoonmaakdiensten is echter, indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat kleine afwijkingen noodzakelijk, wenselijk of mogelijk zijn, gerechtigd de uitvoering naar eigen inzicht te wijzigen, zonder dat er prijsaanpassing plaatsvindt. Zulks is echter uitsluitend toegestaan, indien de aldus gewijzigde werkzaamheden tenminste een vergelijkbare kwaliteit garanderen en de afwijkingen aan de opdrachtgever worden meegedeeld.

3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Wessels schoonmaakdiensten de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen, zal Wessels schoonmaakdiensten daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

4. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Wessels schoonmaakdiensten zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

5. Indien de opdrachtgever een consument is, is hij gerechtigd om binnen redelijke termijn nadat Wessels schoonmaakdiensten heeft meegedeeld dat de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van het overeengekomen honorarium tot gevolg heeft, de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 17 – Zekerheidstelling en beëindiging van de overeenkomst

1. Opdrachtgever heeft de plicht aan Wessels schoonmaakdiensten zekerheid te stellen indien na het sluiten van de overeenkomst aan Wessels schoonmaakdiensten ter kennis gekomen omstandigheden een goede grond geeft te vrezen dat de koper/opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.

2. De vorderingen van Wessels schoonmaakdiensten op de koper/opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar indien koper/opdrachtgever heeft verzocht zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid binnen de gestelde termijn uitblijft dan wel onvoldoende is.

3. In de genoemde gevallen is Wessels schoonmaakdiensten bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te beëindigen, een en ander onverminderd het recht om schadevergoeding te vorderen.

4. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Wessels schoonmaakdiensten zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat nakoming van de verplichting onder de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Wessels schoonmaakdiensten bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 18 – Garantie

1. Wessels schoonmaakdiensten verleent slechts garantie op de door haar verkochte en geleverde zaken indien en voor zover die garantie door de producent is verstrekt.

2. Indien een klacht onder de garantie door Wessels schoonmaakdiensten gegrond wordt bevonden, is Wessels schoonmaakdiensten slechts gehouden om te zijner keuze het ontbrekende te leveren, de zaak waarop de klacht betrekking heeft te vervangen of de prijs aan de koper/opdrachtgever terug te betalen tegen terug levering van de zaken waarop de klacht betrekking heeft.

3. Voor schade ontstaan als gevolg van een gebrek in het geleverde, is Wessels schoonmaakdiensten aansprakelijk overeenkomstig het bepaalde in artikel 26 (aansprakelijkheid).

4. De garantie vervalt indien de koper/opdrachtgever de schade veroorzaakt door een onjuiste behandeling van een gegarandeerde zaak.

Artikel 19 – Eigendomsvoorbehoud

1. Door Wessels schoonmaakdiensten geleverde zaken blijven eigendom van Wessels schoonmaakdiensten totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Wessels schoonmaakdiensten gesloten overeenkomsten is nagekomen:

– de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf;

– eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de koper van deze overeenkomst(en).

2. De goederenrechtelijke gevolgen van een voor uitvoer bestemde zaak worden beheerst door het recht van het land van bestemming van de betreffende zaak, indien het eigendomsvoorbehoud op grond van het recht van het bestemmingsland niet zijn werking verliest totdat de volledige prijs is betaald, tenzij Wessels schoonmaakdiensten anders bepaalt.

3. Door Wessels schoonmaakdiensten afgeleverde zaken die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de koper niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

4. Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van de koper zijn overgegaan en zich nog in handen van de koper bevinden, behoudt Wessels schoonmaakdiensten zich hierbij reeds nu voor alsdan de pandrechten voor als bedoeld in artikel 3:237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen anders dan de in lid 1 van dit artikel genoemde, die Wessels schoonmaakdiensten uit welke hoofde dan ook tegen de koper mocht hebben. De in lid 1 opgenomen bevoegdheid geldt eveneens ten aanzien van door Wessels schoonmaakdiensten geleverde zaken welke door de koper zijn bewerkt of verwerkt, waardoor Wessels schoonmaakdiensten haar eigendomsvoorbehoud heeft verloren.

5. Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is Wessels schoonmaakdiensten gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust, bij de koper of derden die de zaak voor de koper houden weg te halen of weg te doen halen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.

6. Indien derden enig recht op onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht Wessels schoonmaakdiensten zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.

7. De koper verplicht zich op eerste verzoek van Wessels schoonmaakdiensten:

– de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven;

– alle aanspraken van de koper op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Wessels schoonmaakdiensten op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW;

– de vorderingen die de koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door Wessels schoonmaakdiensten geleverde zaken te verpanden aan Wessels schoonmaakdiensten op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW;

– de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als eigendom van Wessels schoonmaakdiensten;

– op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Wessels schoonmaakdiensten ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de koper niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

Artikel 20 – Gebreken; klachttermijnen (verkoopvoorwaarden)

1. De koper dient de gekochte zaken bij aflevering – of zo spoedig daarna als mogelijk – te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

– of de juiste zaken zijn geleverd;

– of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) beantwoorden aan de overeenkomst;

– of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen veertien dagen na aflevering schriftelijk aan Wessels schoonmaakdiensten te melden.

3. Niet-zichtbare gebreken dient de koper binnen veertien dagen na ontdekking doch uiterlijk binnen zes maanden na aflevering schriftelijk te melden aan Wessels schoonmaakdiensten.

4. Ook indien de koper tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van de te leveren zaken bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Wessels schoonmaakdiensten worden geretourneerd, behoudens het hiervoor bepaalde in artikel 7.

Artikel 21 – Gebreken; klachttermijnen (dienstverleningsvoorwaarden)

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen twee dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen twee dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk door de opdrachtgever te worden gemeld aan Wessels schoonmaakdiensten.

2. Indien de klacht gegrond is, zal Wessels schoonmaakdiensten de werkzaamheden alsnog verrichten, zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever gemotiveerd aangetoond te worden. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Wessels schoonmaakdiensten slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 21 (aansprakelijkheid).

3. Ook indien de opdrachtgever tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling bestaan.

Artikel 22 – Prijsverhoging

Indien Wessels schoonmaakdiensten met de koper een bepaalde prijs overeenkomt, is Wessels schoonmaakdiensten niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs: Wessels schoonmaakdiensten mag de bij aflevering geldende prijs volgens haar op dat moment geldende prijslijst in rekening brengen. Indien de prijsverhoging meer dan 3% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 23 – Honorarium

1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of overeengekomen, gelden de leden 2, 6 en 7 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3-7 van dit artikel.

2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW.

3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Dit honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Wessels schoonmaakdiensten, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

4. Alle kosten van de voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste hulp- en reinigingsmiddelen zijn bij de prijs inbegrepen. Wessels schoonmaakdiensten is vrij in haar keuze van deze hulp- en reinigingsmiddelen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5. In afwijking van het hiervoor sub 4 bepaalde zal de opdrachtgever het voor de werkzaamheden benodigde water, gas en elektriciteit kosteloos ter beschikking stellen. Bij glazenwaswerkzaamheden aan de buitenkant van het object is het Wessels schoonmaakdiensten toegestaan kosteloos gebruik te maken van de voorzieningen welke aan het gebouw ten behoeve van buitenwerkzaamheden aanwezig zijn. Afsluitbare ruimten zoals werkkasten en dergelijke van materialen, uitsluitend voor gebruik van Wessels schoonmaakdiensten, zullen door opdrachtgever voor zover mogelijk kosteloos ter beschikking worden gesteld als ook faciliteiten zoals garderobe, berging en dergelijke ten behoeve van personeel van Wessels schoonmaakdiensten.

6. Wessels schoonmaakdiensten is gerechtigd om stijgingen in haar loonkosten of andere kosten door te berekenen, ongeacht of een vast honorarium is overeengekomen. Een dergelijke verhoging kan altijd plaatsvinden wanneer deze het gevolg is van een nieuwe cao. Overigens kan een dergelijke verhoging van het honorarium slechts aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht één maand na de datum van schriftelijke kennisgeving van de verhoging aan de opdrachtgeer. In dat laatste geval heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen wanneer de verhoging meer dan 3% bedraagt.

Artikel 24 – Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van veertien dagen na factuurdatum is de koper/opdrachtgever in verzuim. De koper/opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd ex. artikel 6:119a BW.

Wanneer de opdrachtgever een consument is, geldt de wettelijke rente ex. artikel 6:119 BW.

2. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de koper/opdrachtgever of wanneer toepassing van de schuldsaneringsregeling van de koper/opdrachtgever wordt uitgesproken, zullen de verplichtingen van de koper/opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

3. Door de koper/opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de koper/opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

4. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

Artikel 25 – Incassokosten

1. Indien de koper/opdrachtgever niet of niet tijdig één van zijn verplichtingen nakomt, dan komen naast de overeengekomen prijzen en kosten alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de koper/opdrachtgever, waaronder ook vallen de kosten voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het doen van een schikkingsvoorstel en het inwinnen van inlichtingen. De berekening van de buitengerechtelijke kosten vindt plaats volgens de staffel van het Besluit BIK. Indien Wessels schoonmaakdiensten aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

2. De koper/opdrachtgever is jegens Wessels schoonmaakdiensten de door Wessels schoonmaakdiensten gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, behoudens voor zover de koper/opdrachtgever aantoont dat deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien Wessels schoonmaakdiensten en de koper/opdrachtgever met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat, waarbij de koper/opdrachtgever volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 26 – Aansprakelijkheid

1. Voor gebreken in geleverde zaken geldt de garantie zoals omschreven in artikel 18 (garantie) van deze voorwaarden.

2. Alle andere dan de in lid 1 bedoelde aansprakelijkheid van Wessels schoonmaakdiensten is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Wessels schoonmaakdiensten beperkt tot een keer de factuurwaarde.

3. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van Wessels schoonmaakdiensten of haar bedrijfsleiding.

Artikel 27 – Anti-ronselbeding

1. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om tijdens de looptijd van de arbeidsovereenkomst van personeel van Wessels schoonmaakdiensten, gedurende de looptijd van de overeenkomst tussen partijen alsmede gedurende een periode van zes maanden na beëindiging daarvan, personeel van Wessels schoonmaakdiensten in dienst te nemen of op enigerlei andere wijze direct of indirect en buiten Wessels schoonmaakdiensten om in te schakelen voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever

2. Indien zonder toestemming van Wessels schoonmaakdiensten door de opdrachtgever een arbeidsverhouding wordt aangegaan, in welke vorm dan ook, met de in lid 1 van dit artikel bedoelde werknemers, verbeurt de opdrachtgever jegens Wessels schoonmaakdiensten een niet te matigen boete van € 500,00 per bedoelde arbeidsverhouding per week of gedeelte van de week dat een zodanige arbeidsverhouding geduurd heeft respectievelijk nog voortduurt.

Artikel 28 – Contractwisseling en werkgelegenheid

1. Wessels schoonmaakdiensten zal zijn personeel belonen conform de geldende cao-bepalingen. Zij zal alle inhoudingen en afdrachten verrichten voor loonbelasting, premie Sociale Verzekeringswetten, AOW etc.

Wessels schoonmaakdiensten vrijwaart de opdrachtgever voor alle aanspraken dienaangaande.

2. Wessels schoonmaakdiensten verbindt zich jegens de opdrachtgever zich te gedragen conform het bepaalde omtrent werkgelegenheid bij contractwisseling in de collectieve arbeidsovereenkomst in het schoonmaak- en glazenwassersbedrijf. Wessels schoonmaakdiensten zal derhalve zowel bij het aangaan van de overeenkomst met de opdrachtgever, als ook bij beëindiging daarvan – voor zover hierbij sprake is van contractwisseling – in overleg treden met de andere in het geding zijnde aannemer teneinde zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden en om uitvoering te geven aan een mogelijk op één van de beide aannemers rustende verplichting tot overname van schoonmaakpersoneel.

Artikel 29 – Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan Wessels schoonmaakdiensten zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen:

– stakingen in andere bedrijven dan die van Wessels schoonmaakdiensten;

– wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Wessels schoonmaakdiensten;

– een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten;

– niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Wessels schoonmaakdiensten afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.

2. Wessels schoonmaakdiensten heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (een verdere) nakoming verhindert intreedt, nadat Wessels schoonmaakdiensten haar verbintenis had moeten nakomen.

3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Wessels schoonmaakdiensten opgeschort. Indien de periode waarin de overmacht nakomingen van de verplichtingen door Wessels schoonmaakdiensten niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.

4. Indien Wessels schoonmaakdiensten bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper/opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 30 – Geschillenbeslechting

1. De rechter te Almelo is bij uitsluiting bevoegd van alle geschillen welke mochten ontstaan tussen Wessels schoonmaakdiensten en de koper/opdrachtgever kennis te nemen. Wessels schoonmaakdiensten blijft echter bevoegd de koper/opdrachtgever te dagvaarden voor de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper/opdrachtgever.

2. Wanneer de aard van het geschil zulks wenselijk acht, zulks uitsluitend naar het oordeel van Wessels schoonmaakdiensten, is Wessels schoonmaakdiensten gerechtigd het geschil te laten beslechten door de Raad voor Arbitrage voor de Schoonmaak- en Bedrijfsdienstenbranche. De Raad van Arbitrage voor Schoonmaak- en Bedrijfsdienstenbranche zal het geschil alsdan berechten conform het haar opgelegde reglement.

Artikel 31 – Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Wessels schoonmaakdiensten en de koper/opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 32 – Wijziging van de voorwaarden

1. Wessels schoonmaakdiensten is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden.

2. Wessels schoonmaakdiensten zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de koper/opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is meegedeeld, treden wijzigingen jegens de koper/opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is meegedeeld.